Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

thebizon
8097 69a5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
thebizon
Reposted frommangoe mangoe viatichga tichga

January 21 2020

thebizon
0990 fb76 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska

January 18 2020

thebizon
Reposted fromspecific-humor specific-humor viapffft pffft
thebizon
3391 b2b2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahavingdreams havingdreams
thebizon
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
thebizon
7670 6e11 500
thebizon
8082 1969
Reposted fromhrafn hrafn viaMartwa13 Martwa13
thebizon
3522 47bd 500
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaMartwa13 Martwa13
thebizon
0584 f94a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIMS IMS
thebizon
thebizon
7463 1675 500
Reposted fromsosna sosna viaAbbaPater AbbaPater
thebizon
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

January 16 2020

thebizon
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapolishzupe polishzupe
thebizon
9356 bbdd 500
Reposted fromzciach zciach

January 14 2020

thebizon
2994 7640 500
Reposted fromxanth xanth vianiggertits niggertits
thebizon
4533 e279 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vianiggertits niggertits
thebizon
4754 6852
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaTamahl Tamahl

January 07 2020

thebizon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl