Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

thebizon
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viadupiday dupiday
thebizon
Reposted fromlaserpony laserpony viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
7428 0023
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
6061 20d6 500
Reposted fromwooles wooles viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
1249 4cb6 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

July 05 2019

thebizon
Reposted fromzelbekon zelbekon
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahormeza hormeza
thebizon
3401 9314
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaikari ikari
thebizon
6929 ed18 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasstefania sstefania
thebizon
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadupiday dupiday
thebizon
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

July 02 2019

thebizon
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadupiday dupiday
thebizon
5674 52c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
2642 e0dc
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
1541 293d 500
Reposted fromtfu tfu vianajlepsza najlepsza
thebizon
9567 8ed0 500
Reposted fromezf ezf viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

June 26 2019

thebizon
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

June 21 2019

thebizon
5723 c2a4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
thebizon
0581 3812 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl