Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

thebizon
0581 3812 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
thebizon
7847 7bc4
Reposted fromministerium ministerium vianajlepsza najlepsza

June 14 2019

thebizon
Reposted frompsychedelix psychedelix viaLane Lane
thebizon
Reposted fromzelbekon zelbekon

June 13 2019

thebizon
2068 ab1a 500
Reposted fromkoorek koorek viapsychedelix psychedelix
thebizon
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabarszczowa barszczowa
thebizon
1550 2d2b 500
Reposted fromregcord regcord viabarszczowa barszczowa
thebizon
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viaSzczurek Szczurek
thebizon

June 05 2019

thebizon
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viaiblameyou iblameyou

June 04 2019

thebizon
thebizon
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via48hrs 48hrs

June 03 2019

1908 6a47 500
Reposted fromidiod idiod viaczinok czinok

May 24 2019

thebizon
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou

May 23 2019

thebizon
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMezame Mezame
thebizon
2935 39c7 500
Reposted fromnutt nutt viasucznik sucznik
thebizon
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
9274 6f16 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadupiday dupiday
thebizon
0798 731c 500
Reposted fromTheGenuineM TheGenuineM viamikrokosmos mikrokosmos

May 19 2019

thebizon
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl