Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

thebizon
Każde prawdziwe wzrastanie, czy to intelektualne, czy duchowe, rodzi się z zagubienia, z utraty kierunku,  z poczucia bezsilności, z dotknięcia własnego zła lub choroby.
— znalezione
thebizon
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viamikrokosmos mikrokosmos

July 27 2017

9613 44c2 500
thebizon
1023 39e6 500
Reposted fromTankistD TankistD viatrochesmutno trochesmutno
thebizon
3015 e3e5
Reposted fromdoener doener viaqbshtall qbshtall
0390 2950 500

catmota:

Malá Surovost  (1958)  

Karel Nepraš

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamikrokosmos mikrokosmos

July 25 2017

thebizon
6671 7d02 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viafelicka felicka

July 23 2017

thebizon
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viadupiday dupiday
thebizon
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viadupiday dupiday
thebizon
Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation: our almost unlimited ability to ignore our ignorance

July 20 2017

thebizon
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viajojinthesun jojinthesun
thebizon
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaprincess-carolyn princess-carolyn
thebizon
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viaYarrick Yarrick
thebizon
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
thebizon
Bengal cat rosetted
Reposted fromPsaiko Psaiko viaLejen Lejen
thebizon
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamikrokosmos mikrokosmos
5535 0449 500
4662 4e96 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiblameyou iblameyou
thebizon
3178 05a4
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl