Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

thebizon
9504 13c0
Reposted fromzciach zciach
thebizon
2352 825e
Reposted fromxanth xanth viaczinok czinok

August 08 2017

thebizon
5903 d0cc 500
such relative meme
Reposted fromnajlepsza najlepsza viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
thebizon
3769 0a32
Reposted fromzciach zciach
thebizon
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
thebizon
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaczinok czinok
thebizon
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaiblameyou iblameyou

July 31 2017

thebizon
6599 a871 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
thebizon
Cuddles getting out of hand...
thebizon
1187 338d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
5606 91bb 500
Reposted fromquap quap viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
3152 ccd8 500
Reposted fromherrnett herrnett viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
6532 5c30 500
You know who is going to give you everything? Yourself. ~ Artidote
thebizon
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos
thebizon
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

July 29 2017

thebizon
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
thebizon
4350 f90d
thebizon
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl